All Application

DoctorMe แอปพลิเคชันด้านสุขภาพบนสมาร์ทโฟน

แอปพลิเคชัน DoctorMe เป็นแอปพลิเคชันด้านสุขภาพบนสมาร์ทโฟน จัดทำโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบัน ChangeFusion มูลนิธิหมอชาวบ้าน และ บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด เพื่อเป็นคู่มือการดูแลสุขภาพตัวเองเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ซึ่งภายในแอปพลิเคชันจะประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย วิธีการรักษา พร้อมข้อมูลประกอบให้รู้จักกับโรคและการใช้ยา รวมไปถึงช่องทางในการติดต่อแพทย์หรือโรงพยาบาล ซึ่งที่ผ่านมาแอปฯ ได้รับความนิยมอย่างมาก Read More

mublet