All Application

อัพเดท ‘เราผูกพัน’ ข้าราชการไม่ต้องลงทะเบียน!

เราผูกพัน

“ต้องยอมรับว่า รัฐบาลไม่มีการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการมานานมากแล้วกว่า 10 ปี เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ โดยครั้งล่าสุดน่าจะเป็นการปรับฐานข้อมูลเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาทซึ่งผ่านมานานแล้ว ดังนั้น​ จึงต้องดูว่าจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้อย่างไรได้บ้าง” ข้าราชการได้รับเงินเยียวยา “เราผูกพัน” เท่าไหร่?สำหรับในประเด็นเงินเยียวยาที่กลุ่มข้าราชการที่มีรายได้น้อยจะได้รับจากมาตรการนี้ ปลัดกระทรวงการคลัง อธิบายว่า วงเงินที่ข้าราชการได้รับจะได้น้อยกว่ามาตรการ ม.33 เรารักกัน ที่ช่วยเหลือในระบบประกันสังคม เป็นจำนวนเงินรายละ Read More

mublet