All Application

“สูงอายุ 5G”ใช้แอปให้เป็น สร้างสุขภาพดีด้วยนิ้วคลิก

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ (Institute Of Geriatric Medicine) กรมการแพทย์ ได้จัดทำแอปพลิเคชัน “สูงอายุ 5G” สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันใช้สำหรับประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการสูงอายุและแนวทางการจัดการ โดยการพัฒนาแอปพลิเคชันพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อนำไปเตรียมแผนการดูแลผู้สูงอายุต่อไป แอปพลิเคชัน “สูงอายุ 5G” ยังเป็นช่องทางให้ประชาชนทั่วไปสามารถทำแบบประเมินสภาวะสุขภาพเบื้องต้น เพื่อให้ทราบแนวทางการจัดการและการปฏิบัติตนเมื่อมีความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการสูงอายุได้ ฉะนั้นผู้สูงอายุคนไหนยังไม่รู้ว่าจะเข้าไปในแอปไหนดี Read More

mublet