All Application

แอปพลิเคชัน”กินไง วัยเก๋า”

แอปพลิเคชัน”กินไง วัยเก๋า”ผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลตนเองด้านโภชนาการ ว่ากินอย่างไรถึงจะสุขภาพดี เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ตอนนี้มีแอปพลิเคชัน “กินไง วัยเก๋า” เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาและสนับสนุนทุนวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยภายใต้โครงการเรื่องระบบดูแลผู้สูงอายุด้านโภชนาการ เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุแบบยั่งยืน พื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

mublet