All Application

ความรู้เกี่ยวกับ “เราชนะ” รับเงินคนละ 3,500 บาทต่อเดือน

เราชนะ

สำหรับโครงการ “เราชนะ” ทาง รมว.กระทรวงการคลังได้มีมติเห็นชอบกับที่จะนำมาใช้เพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยจะจ่ายเป็นเงินเยียวยาจำนวน 3,500 บาท/เดือน เป็นระยะเป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็นคนละ 7,000 บาท รวมทั้งสิ้น 31.1 ล้านคน ซึ่งรวมเป็นวงเงินทั้งหมด 2.1 แสนล้านบาทด้วยกัน Read More

mublet