แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์

สบส. ย้ำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ช่วย อสม.รายงานสถานการณ์ เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกได้รวดเร็ว ส่งถึง รพ.สต. รพ. กรมควบคุมโรค ลดขั้นตอนทำงาน รับทราบข้อมูลแบบเรียลไทม์

วันนี้ (28 ก.ย.) นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค (คร.) และเอไอเอส พัฒนาแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ว่า แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ จะเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของอสม.ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะได้มากขึ้น ช่วยให้ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ส่งต่อข้อมูลที่เป็นปัจจุบันไปยังหน่วยบริการสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยสามารถประมวลผล และรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

นพ.ณัฐวุฒิ กล่าวว่า นอกจากนี้ สบส.ยังได้จัดทำแอปพลิเคชัน SMART อสม. เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารให้ความรู้กับประชาชน ถึงภัยที่มีผลต่อสุขภาพทำให้ อสม. 1.04 ล้านคน ได้รับข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง และครบถ้วนเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน และยังเป็นการลดค่าใช้จ่าย และเปลี่ยนการรายงานผลการปฏิบัติงานทางกระดาษ เป็นการรายงานผลผ่านแอพพลิเคชั่น ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษในหน่วยงาน ซึ่งเป็นการช่วยลดปัญหาโลกร้อน ลดปริมาณขยะในหน่วยงานได้อีกทางหนึ่ง

mublet