แอปพลิเคชัน หมอชนะ ช่วยให้หมอชนะไวรัส COVID-19 ลดการเสี่ยงติดเชื้อ

แอปพลิเคชัน หมอชนะ (MorChana) เป็นเครื่องมือช่วยแพทย์ พยาบาล หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ และที่สำคัญ คือ ช่วยตัวท่านเอง ในการดูแลและป้องกันตนเองจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยแอปพลิเคชันจะเก็บรวบรวม, ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของท่าน คนรอบข้าง และประชาชน โดยติดตามข้อมูลการติดเชื้อ โอกาสหรือความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 จากการให้ข้อมูลของท่านเอง

ทั้งยังสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อของประชาชนที่เข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็วแม่นยำเสริมมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ให้มีประสิทธิภาพและวัดผลได้ ค่าสีตามระดับความเสี่ยง เป็นต้น ผ่านศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) โดยโทรสอบถามที่หมายเลข 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง และผ่าน Facebook https://facebook.com/GCC1111

แอป “หมอชนะ” เป็นประโยชน์ต่อแพทย์ โดยหากพบว่าผู้ใช้แอปที่มาขอรับบริการทางการแพทย์มีความเสี่ยงสูงแพทย์ก็จะสามารถป้องกันตนเองได้อย่างพอเพียง อีกทั้งจัดลำดับความเร่งด่วนและวางมาตรการในการรักษาหรือส่งตรวจบุคคลผู้นั้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากร

ทางการแพทย์และทำให้ภาครัฐสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยเป็นช่องทางรับรู้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อของประเทศที่ถูกต้องครบถ้วนและอัพเดตที่สุดผ่านการตรวจสอบค่าสีความเสี่ยงของตนเอง นอกจากนั้นแอปยังช่วยแสดงวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของผู้ใช้งานแต่ละคนและในอนาคตจะมีการแจ้งเตือนหากพบผู้ป่วยรายใหม่

ที่เคยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับผู้ใช้แอป ณ เวลาใดเวลาหนึ่งที่ผ่านมาอีกด้วย และประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการต่างๆไม่ว่าห้างร้านโรงงานสถานที่หรือธุรกิจจะสามารถขอตรวจสอบความเสี่ยงของลูกค้า หรือพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและวางมาตรการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมซึ่งย่อมจะช่วยให้ การทำมาค้าขายหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาเป็นปกติได้รวดเร็วกว่าเดิม

โดยแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ได้เปิดให้ คนไทยทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code หรือทั้งบนระบบ iOS และ Android และเช็คอินด้วยแอปนี้เมื่อเข้าสู่อาคารสถานที่ต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

mublet